När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

GDPR

Personuppgiftspolicyns innehåll

CTC, Clinical Trial Consultants AB, (fortsättningsvis benämnd som ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in från dig. CTC:s kontaktuppgifter är:

CTC, Clinical Trial Consultants AB 

Dag Hammarskjölds väg 10B 
SE-752 37 Uppsala 

eller Akademiska sjukhuset, ing. 85 vån. 2
751 85 Uppsala

Telefon: 018-30 33 00
e-mail: info@ctc-ab.se
Org.nr: 556849-1848

CTC utför all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning och vill vara transparanta med hur dina personuppgifter behandlas. Om Du vill veta mer om CTC besök gärna någon av våra hemsidor: www.ctc-ab-se eller www.forskningsperson.se. CTC:s personuppgiftspolicy behandlar bland annat följande:

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.

 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.

 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter

Ändamål

CTC:s hemsidor www.ctc-ab.se och www.forskningsperson.se används som plattformar för att synliggöra CTC på nätet. Den förstnämnda främst för kunder och för CTC som företag. Den sistnämnda för information till eventuella forskningspersoner i pågående kliniska studier. Den information som samlas in via hemsidan, via frivilliga anmälningar, förs över, lagras och hanteras i CTC:s egna databas CQ.  CQ ägs och hanteras av CTC. Den lagrade informationen använder vi för att kunna informera Dig om kommande studier på CTC, föra studierelevant information vid medverkande i studier samt när vi vill kontakta Dig för att se om just Du är intresserad av att delta i en studie. 

Dina personuppgifter lagras också i vårt lönehanteringssystem FLEX i syfte att betala ut arvode till Dig efter deltagande i studier hos oss.

Personuppgifter

När Du anmäler dig på forskningsperson.se, eller via telefonsamtal med vår personal, samlar vi in nedanstående personuppgifter om Dig:

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-mail

 • Längd och vikt

 • Eventuellt nikotinbruk

 • Eventuell läkemedelsbehandling

 • Eventuella sjukdomar

 • Preventivmedel

Vi kan därefter komma att kontakta Dig via e-post, sms eller telefon om du vid registrering uppgett dessa uppgifter. Om Du inte längre önskar bli kontaktad av oss kan du närsomhelst avböja detta genom att kontakta oss på info@ctc-ab.se. Du kan fortfarande välja att vara registrerad i vår databas (CQ) men får då själv hålla Dig uppdaterad om våra studier.

Skyddande av dina personuppgifter och personuppgiftsombud

CTC:s datasäkerhetspolicy, regler och tekniska åtgärder har implementerats för att skydda Dina personuppgifter från obehörig eller felaktig användning. Alla våra anställda som har tillgång till, eller är involverade i, behandlingen av dina personuppgifter är lagligen skyldiga att respektera dess konfidentialitet och är också bundna av avtal att göra det. På CTC har vi även ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshanteringen. Om Du vill komma i kontakt med CTC:s dataskyddsombud kan Du kontakta denne på info@ctc-ab.se.

För att kontakta dig, med information om studier via sms, har CTC ett avtal med ett telecom bolag. Ditt telefonnummer och det meddelande som vi önskar skicka dig lämnas ut till dem som ser till att sms:et skickas.   Dessa uppgifter sparas hos dem i 1 år innan de raderas.

CTC använder, i vissa studier, en internet baserad plattform för att boka in forskningspersoner samt för att genomföra besök via videosamtal. På plattformen sparas personnummer, namn, telefonnummer samt email-adress till den inbokade i en månad och därefter raderas dessa uppgifter. Det registrerade videosamtalet blir anonymiserat. Under den månaden som forskningspersonens uppgifter finns registrerade på plattformen behandlas dem enligt deras personuppgiftspolicy.

CTC använder sig av en leverantör som ansvarar för utveckling, underhåll samt back-up av den data som samlas in i databasen CQ.  Leverantören av dessa tjänster har därför också tillgång till de personuppgifter som finns lagrade i CQ.

Lagring av personuppgifter

Om du sedan tidigare deltagit i en klinisk prövning hos oss, och därmed redan registrerat Dig i vår databas, kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med information, så länge som Du ej meddelar oss om annat. Dina personuppgifter kommer dock enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy. Om Du begär det kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Om du redan har deltagit i en studie kan CTC ha rättslig grund för att behålla delar av dina uppgifter för att uppfylla kraven i ”clinical trial directive”. Detta direktiv för klinisk forskning säger att studiedata måste sparas i 15 år efter insamlande. Om vi behöver spara delar av dina uppgifter kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

Dina personuppgifter lagras i vårt lönehanteringssystem under en period av 7 år i syfte att betala ut arvode till Dig efter deltagande i studier hos oss.

Cookies

En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på en webbplatsbesökares dator eller mobila enhet (t.ex. surfplatta eller mobiltelefon).

Cookies används för att kunna ge webbplatsbesökare bättre service och för att webbplatsbesökaren ska få tillgång till olika funktioner på webbplatsen. För mer information om hur CTC använder sig av Cookies hänvisar vi till vår separata cookies-policy. Du kan hitta policyn här.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats eftersom vi inte åtar oss något ansvar för andra organisationers webbplatser.

Sociala medier

Våra webbplatser innehåller funktioner som är kopplade till olika sociala medier vilka har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Dina rättigheter

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad laglig grund. En sådan laglig grund är ett sk samtycke. Samtycke till att vi hanterar Dina personuppgifter lämnar Du i samband med att Du registrerar Dig på vår hemsida.

Du har rätt att få tillgång till Dina personuppgifter och få veta hur dessa används efter att de har blivit insamlade. På begäran kan vi tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som vi har lagrade.

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om Dig är korrekta och uppdaterad. Om någon information är felaktig ber vi Dig att kontakta oss. Du kan närsomhelst begära att få Dina personuppgifter rättade.

Om Du inte längre önskar vara registrerad i vår databas och vill återkalla Ditt samtycke för detta kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Om du redan har deltagit i en studie kan CTC ha rättslig grund för att behålla delar av dina uppgifter för att uppfylla kraven i ”clinical trial directive”. Detta direktiv för klinisk forskning säger att studiedata måste sparas i 15 år efter insamlande. Om vi behöver spara delar av dina uppgifter kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

CTC kommer att meddela Dig, inom skälig tid, om det har förekommit ett dataintrång som omfattar Dina personuppgifter.

Kontakt

CTC AB är personuppgiftsansvarig för databasen CQ samt för lönehanteringssystemet som vi använder. Du kan alltid kontakta oss om Du vill ha mer information om hur vi hanterar eller lagrar dina personuppgifter, om du har klagomål på hur vi samlar in, lagrar eller använder dem eller om Du vill ta tillbaka ditt samtycke. Vi försöker tillgodose Dina önskemål men om Du är missnöjd med vår respons kan Du vända Dig till den lokala tillsynsmyndigheten (datainspektionen).

Du når CTC via e-mail info@ctc-ab.se eller via telefon på nummer 018-30 33 00.

Du kan även kontakta CTCs dataskyddsombud:
Catherine Pham, catherine.trang.pham@ctc-ab.se

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst göra ändringar i denna policy och vi uppmanar därför att hålla koll på våra webbplatser för uppdateringar. Vid större ändringar kommer vi klart och tydligt informera om detta på våra webbplatser samt, om vi bedömer det lämpligt, informera Dig om ändringarna med ett elektroniskt meddelande.

Denna personuppgiftspolicy är senast uppdaterad; Maj 2018.

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta