När du använder våra sidor, kommer forskningsperson.se att lagra så kallade ”cookies”, vilket är en liten mängd information som vi skickar till din webbläsare.. Läs vår Cookie Policy. Stäng

Vem skyddar mina intressen?

Det sätt på vilket man idag bedriver klinisk forskning har sin bas i Helsingforsdeklarationen.
Deklarationen, antagen av Världsläkarförbundet (World Medical Association) år 1964 och uppdaterad genom åren, ger etiska riktlinjer för forskning på människor inom det biomedicinska området. Där beskrivs att det är läkarens plikt att ständigt förbättra behandlingsmetoder och utöka vår kunskap om sjukdomar, men att detta inte får ske på bekostnad av enskilda individers integritet eller säkerhet. Prövningar måste vara utformade på ett sådant sätt att risken för den som deltar inte är större än nyttan och så välplanerade att man verkligen kan besvara den vetenskapliga fråga som ställs.

För att säkerställa att alla dessa krav uppfylls och att deltagarnas intressen skyddas är flera parter inblandade:

  • Medverkande läkare och eventuella företag har en gemensam skyldighet att kunna motivera exakt varför en klinisk prövning ska göras och varför man vill göra den på ett visst sätt. Om en klinisk prövning genomförs utan ett företags medverkan, är det den ansvarige läkarens skyldighet att motivera på samma sätt.
  • Läkaren har skyldighet att bedöma om prövningen är medicinskt korrekt och genomförbar. När företaget (om sådant medverkar) och läkaren är överens omprövningens utformning, måste den godkännas dels av Läkemedelsverket, dels av en regional etikprövningsnämnd (för alla prövningar) som består av både läkare och lekmän. 
  • Läkemedelsverket granskar att läkemedelsprövningen är korrekt planerad, att uppgifterna om läkemedlet är väl underbyggda och att alla myndighetskrav på säkerhet etc. är uppfyllda.
  • Läkemedelsverket utför också inspektioner, där man granskar kliniska läkemedelsprövninga för att försäkra sig om att alla parter utför dem korrekt. 
  • Den regionala etikprövningsnämnden granskar alla typer av kliniska prövningar och bedömer, dels om förhållandet mellan eventuell risk och eventuell nytta för individen är acceptabelt, och dels om den information som är tänkt att ges till deltagarna är korrekt och begriplig.

Våra kliniker

Vi har kliniker i Uppsala och Stockholm där vi genomför klinisk forskning på uppdrag av akademin, läkemedelsindustrin och andra kontraktsforskningsföretag. Alla studier genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning i människa. Samtliga studier har godkänts av Etikprövningsmyndigheten innan de startar.

CTC Akademiska

Akademiska sjukhuset (ing 85 vån 2) 
751 85 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC Oscar

Dag Hammarskjölds väg 10C 3 tr
752 37 UppsalaTelefon: 018-30 33 00
E-post: info@ctc-ab.se

Karta
CTC MTC

Dag Hammarskjölds väg 14
752 37 UppsalaTelefon: 070-957 48 00
E-post: mtc@ctc-ab.se

Karta
CTC Karolinska

Karolinska vägen 22
171 64 SolnaTelefon: 073-153 21 00
E-post: karolinska@ctc-ab.se

Karta